Torna a l'inici
Nom d'usuari
Contrasenya

Són òrgans de govern de la Federació: l'Assemblea, la Junta General, la Junta Directiva, la Junta Coordinadora d'Associacions i la Presidència.

La Federació podrà constituir comissions consultives i de naturalesa especialitzada, amb caràcter temporal o permanent.

L’Assemblea és l’òrgan sobirà de la Federació. Tots els membres de la Federació en formen part per dret propi. Es reunirà en sessió ordinària una vegada a l’any. Amb caràcter extraordinari, es podrà reunir cada vegada que ho decideixi el President per pròpia iniciativa, ho acordi la Junta Directiva o ho sol·liciti la tercera part dels seus membres. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

La Junta General es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres mesos, per tal de resoldre assumptes que la Junta Directiva li sotmeti a consulta. També es reunirà amb caràcter extraordinari per iniciativa del President de la Federació, per acord de la Junta Directiva o a petició de la tercera part dels seus membres.

La Junta General constarà dels 10 membres de la Junta Directiva i de dos representants per cada grup de 40 centres o fracció no inferior a 10.

Els representants dels grups de centres, que s’incorporaran a la Junta General en qualitat de vocals, es denominaran Delegats i tindran la funció específica d’intercomunicar els centres de grup respectiu amb els òrgans de govern de la Federació.

Tots els Delegats seran elegits per sufragi lliure, directe i secret dels titulars de centres del seu grup, tots els quals seran electors i elegibles.

El procediment per a l’elecció dels Delegats serà determinat en el Reglament de Règim Interior.

JUNTA DIRECTIVA

President Joan Vizcaino i Amat

Vicepresident Jordi Garcia i Olba

Vicepresident Manel Dunjó i Coscollano

Tresorer Jordi Garcia i Olba

Secretari General Agustí Guillén i Cortés

Vocal Hans Reichardt i Garriga

Vocal Josep Lluís Díaz Castillo

Vocal José Emilio Molina Garuz

Vocal Francesc Utrilla i Garrido

Inici · Avís legal · Requeriments tècnics

2009 © Federació Catalana de Centres d'Ensenyament
C/ Diputació, 331, 2n 1a · 08009 Barcelona
Telèfon 93 487 58 78 · Contacteu amb nosaltres